Πολιτική Ποιότητας

/Πολιτική Ποιότητας

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Ο προσανατολισμός στην Ποιότητα ως τρόπος σκέψης και φιλοσοφία Διοίκησης αναγνωρίζεται πλέον ως ο σημαντικότερος παράγοντας και το κλειδί για την παροχή καλύτερων και ανταγωνιστικότερων  υπηρεσιών.

Το σημαντικότερο κριτήριο για την ποιότητα μιας υπηρεσίας είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ικανοποίηση του πελάτη.

Θεμελιώδες αξίωμα και δέσμευση της Διοίκησης της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., αλλά και κάθε στελέχους και συνεργάτη της, είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές της.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού και τη μεγιστοποίηση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών της η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ευθυγραμμισμένο στους επιχειρησιακούς στόχους της, στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, το οποίο και εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζοντας ότι η πληροφορία (ηλεκτρονική ή μη) είναι ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών και επιχειρήσεων και θέλοντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων, συνεργατών και όλων εν γένει των ενδιαφερομένων μερών, με την επίγνωση ότι η διαχείριση των πληροφοριών τους είναι ασφαλής ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά τους, έχει εγκαθιδρύσει, εφαρμόσει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο και βελτιώνει συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη, της νομοθεσίας και των κανονισμών είναι ύψιστης σημασίας για την εταιρεία και δηλώνεται, τόσο μέσα από την Πολιτική για την Ασφάλεια των πληροφοριών, όσο και μέσα από τους στόχους για την Ασφάλεια των πληροφοριών που θεσπίζει η Διοίκηση της εταιρείας.

QMS LOGO 9001_2018-2021
QMS LOGO 27001