Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

//Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από 17.03.2016 έως τις 27.04.16 για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Νεοφυής Επιχειρηματικότητας».

Το Πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Δικαιούχοι

Α. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης

Β. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Η μεταβολή ΚΑΔ δε συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης.

Σημ: Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

1.Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).

2.Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική επιχείρηση (μόνο για την κατηγορία Α. ανέργους), Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

3.Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον Προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

4.Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία

5.Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

6.Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Ενισχυόμενες Δραστηριότητες

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Υλικά / Κατασκευές
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ Υγεία-Φάρμακα.

Αναλυτικά οι επιλέξιμοι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος

Επιχορηγούμενος Προυπολογισμός

από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ

Ποσοστό Ενίσχυσης

100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
1Λειτουργικά(ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού , σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.)60%
2Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.)8%
3Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις15%
4Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού30% ΕΚΤ (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
5Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας
6Προμήθεια αναλωσίμων15%
7Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)30%
8Μισθολογικό Κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)24.000€
9Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας20%

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Διάστημα Υποβολής

Από 17.03.2016 έως τις 27.04.2016.6