Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

//Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Ξεκινάει η Υποβολή αιτήσεων από 7.4.16 έως 20.5.16 στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Στόχος:

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στη μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

Βασικές προϋποθέσεις συμμετροχής

 • Να διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και
 • Να διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος & τα δύο προηγούμενα έτη).

Στρατηγικού Τομείς προτεραιότητασ ΕΠΑνΕΚ

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Αναλυτικά οι επιλέξιμοι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος

Επιχορηγούμενος Προυπολογισμός

Από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ (δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000€ στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000€)

Ποσοστό Ενίσχυσης

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης

1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση ενέργειας

40%
2Μηχανήματα – Εξοπλισμός2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός

2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση ενέργειας

2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

2.4 Λοιπός εξοπλισμός

90%
3Άϋλες δαπάνες3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

3.2 Προβολή –Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας & αξιοποίηση τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων & υπηρεσιών

3.4 Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξη & καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικές και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας

100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€
4Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού

4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

*Με χρήση ρήτρας ευελιξίας

**Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγου και συγγενών α΄ και β΄ βαθμού

40% & μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/ και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Διάστημα Υποβολής

Από 07/04/2016 έως τις 20/05/2016